1 Cô-rinh-tô 14:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em;