1Cô-rinh-tô 14:14 - Bản dịch Truyền thống
Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng.