1Cô-rinh-tô 14:1 - Bản dịch Truyền thống
Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhứt là sự ban cho nói tiên tri.