1 Cô-rinh-tô 13:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn;