1Cô-rinh-tô 13:9 - Bản dịch Truyền thống
Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn;