1 Cô-rinh-tô 12:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức.