1Cô-rinh-tô 12:7 - Bản dịch Truyền thống
Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.