1 Cô-rinh-tô 12:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn.