1Cô-rinh-tô 12:27 - Bản dịch Truyền thống
Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.