1Cô-rinh-tô 12:22 - Bản dịch Truyền thống
Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng.