1 Cô-rinh-tô 11:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa.