1 Cô-rinh-tô 11:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta.