1Cô-rinh-tô 11:19 - Bản dịch Truyền thống
Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành.