1Cô-rinh-tô 10:5 - Bản dịch Truyền thống
Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng.