1Cô-rinh-tô 10:32 - Bản dịch Truyền thống
Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội thánh của Đức Chúa Trời;