1 Cô-rinh-tô 1:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng tôi,