Rô-ma 9:18 - Bản dịch Truyền thống
Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm.