Rô-ma 8:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an;