Rô-ma 8:14 - Bản dịch Truyền thống
Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.