Rô-ma 8:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;