Rô-ma 8:1 - Bản dịch Truyền thống
Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;