Rô-ma 6:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?