Rô-ma 5:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Huống chi nay chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!