Rô-ma 5:6 - Bản dịch Truyền thống
Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội.