Rô-ma 5:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục,