Rô-ma 4:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Kinh Thánh có dạy chi? Ap-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người.