Rô-ma 4:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.