Rô-ma 4:25 - Bản dịch Truyền thống
Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.