Rô-ma 3:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,