Rô-ma 3:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ích lớn đủ mọi đàng. Trước hết là điều nầy: ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa.