Rô-ma 3:10-12 - Bản dịch Truyền thống
10
như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.
11
Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.
12
Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.