Rô-ma 3:10 - Bản dịch Truyền thống
như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.