Rô-ma 2:24 - Bản dịch Truyền thống
Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép.