Rô-ma 2:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời!