Rô-ma 2:11 - Bản dịch Truyền thống
Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu.