Rô-ma 16:23 - Bản dịch Truyền thống
Gai-út là người tiếp đãi tôi cùng tiếp đãi cả Hội thánh, chào anh em.