Rô-ma 15:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như có chép rằng: Lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên mình tôi.