Rô-ma 15:29 - Bản dịch Truyền thống
Tôi biết khi tôi sang với anh em, thì sẽ đem ơn phước dồi dào của Đấng Christ cùng đến.