Rô-ma 15:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lại rằng: Hỡi hết thảy dân ngoại, Hãy khen ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi khen Ngài!