Rô-ma 14:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình.