Rô-ma 12:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.