Rô-ma 12:9 - Bản dịch Truyền thống
Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.