Rô-ma 12:21 - Bản dịch Truyền thống
Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.