Rô-ma 12:17-21 - Bản dịch Truyền thống
17
Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người.
18
Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.
19
Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.
20
Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người.
21
Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.