Rô-ma 12:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.