Rô-ma 11:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lại, Đa vít có nói: Ước gì bàn tiệc của họ trở nên bẫy Lưới, nên dịp vấp chơn và sự phạt công bình cho họ;