Rô-ma 11:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa; bằng chẳng, thì ơn không còn phải là ơn.