Rô-ma 11:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển.