Rô-ma 11:33-36 - Bản dịch Truyền thống
33
Oi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!
34
Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?
35
Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại?
36
Vì muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.