Rô-ma 10:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ay là đạo đức tin và chúng ta giảng dạy.