Rô-ma 10:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách nầy: Hễ ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống.