Rô-ma 10:13 - Bản dịch Truyền thống
Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.