Rô-ma 10:10 - Bản dịch Truyền thống
vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.