Rô-ma 1:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời,